Wednesday, 19 January 2011

بهترین فیلمهای تاریخ سینما از نگاه ایرانی

در بین ایرانیان دو دیدگاه عمده درمورد فیلم های سینمایی وجودد دارد یکی دیدگاه عامه مردم ودیگری دیدگاه روشنفکران.فیلمهایی به سبک هندی وهنگ کنگی بیشترین میزبان استقبال را درمیان عامه مردم دارد و فیلم های هنری بیشترین استقبال را در میان روشنفکران دارد.من حدوسط علایق را گرفتم.
فهرست زیر بیشتر شامل فیلم های مرتبط به فرهنگ ایتالیایی یا با دست اندرکاران ایتالیایی است .علت آن به نزدیکی فرهنگی جامعه ما با جامعه ایتالیا برمی گردد

در انتخاب فیلم ها موضوعات تکنیکی ساخت فیلمدر نظر گرفته نشده وفقط موضوع ،مد نظر قرار گرفته است

پدر خوانده:یک،دو،سه(The Godfather)
سری مجموعه فیلم های "پدرخوانده" دربین بهترین فیلم ها در فهرست های نظرخواهی در دیگر کشورها نیز هست ولی ایرانیها شاید بهتر بتوانند فضای این فیلم را درک کنند.موضوع فیلم که حول محور خانواده و فضای مافیایی و چالش قدرت میگذرد، هردوسوی
دیگاه عامه و روشنفکری ایرانی را ارضاء میکند

(Once Upon a Time in America)روزی روزگاری در آمریکا
رفیق بازی جزء مهمی از فرهنگ ایران است.موضوع عشقی فیلم نیز مزید بر علت درمورد علاقه ایرانیها خواهدشد. بازهم فرهنگ ایتالیایی والبته آهنگ زیبای
فیلم که آهنگساز فوق العاده ایتالیایی انیوموریکونه ساخته است

(Cinema Paradiso)سینما پارادیزو
شباهت این فیلم به فضای کنونی ایران باورکردنی نیست سانسور فیلم ها توسط یک کشیش در شهر سیسیل ایتالیا، درگذشته، کاملا مشابه سانسور فیلم توسط بازرسان روحانی ایران درسینما میماند حتی جزئیات فیلم مثل دستمالی کردن یک زن درسینما نیز مشابه فرهنگ ایران است

مالنا(Malèna )

باز هم فرهنگ مشابه ایران وایتالیا. زن بازی وچشم چرانی و فضای سرکوب شده سکس

جاده مالهند(Mulholland Drive)

این فیلم بیشتر متوجه روشنفکرای ایرانیه چون عوام از این فیلم چیزی سر درنمی آوردند ولی فضای پریشان فیلم های دیوید لینچ چندان دور از فرهنگ عامه در ایران امروزی نیست

(Fight Club)باشگاه مشت زنی
فضای خشونت گرای خاص فیلم مورد استقبال هردو گروه روشنفکری و عوام قرار میگیرد

(The Secret in Their Eyes)رازشان درچشمهایشان است
موضوع این فیلم آرژانتینی در دوره دیکتاتوری میگذرد که مشابه فضای کنونی ایران است .موضوع اعدام ،قصاص ،عشق ،فساد وتجاوز دراین فیلم درکنار یکدیگر مطرح میشود

No comments: