Thursday, 13 January 2011

عکس:فستیوال سالیانه سکس درچین کمونیستی


عکس:یک مدل چینی درحال نمایش برای تماشاگران چینی در چهارمین دوره برگزاری فستیوال
فستیوال فرهنگ سکس همه ساله در شهر گوانگجو چین برگزار میشود اولین دوره این فستیوال در سال 2003 شروع شد وآخرین دوره آن تاکنون در سال 2010 وهمزمان با بازیهای آسیایی گوانگجو برگزارشد.هدف از این فستیوال آموزش سکس به مردم وآگاهی دادن به مردم این کشور در زمینه بیماریهای مقاربتی است.در سه سال ایتدایی برگزاری این فستیول ورود به آن رایگان بود ولی درسال 2006 از تماشاگران پول دریافت شد و به کودکان اجازه حضور درفستیوال داده نشد.گوانگجو یکی از مراکز جذب کارگران مهاجر چینی است. این کارگران که از مناطق فقیر نشین چین به این منطقه آمدند معمولا بازنان رابطه جنسی دارند درحالیکه اطلاعات کمی از روش های یپیشگیری از بارداری دارند

No comments: