Sunday, 28 September 2008

گرانترین فاحشه های دنیا


عکس :تصویر گروهی از فاحشه هایی که در این حلقه فحشا کار می کردند درسایت اینترنتی رسمی آنان .از آنجا که کار این حلقه غیر قانونی بود صورت فاحشه ها را درمعرفی نامه هایشان دراینترنت نمی آوردند واسامی آنان مستعار بود


عکس:تصویر معرفی یکی از فاحشه ها به نام مستعارآنائیس درسایت رسمی گروه.دراین معرفی نامه،وزن،قد ،رنگ چشم،مشخصات اخلافی ،وضعیت تحصیلی وپیشینه فاحشه به نمایش گذاشته میشد

هافینگتون پست:فاحشه هایی که برای یک حلقه فحشا یا همان جاکش ها به نام  باشگاه امپراتوران   کار می کردند گرانترین فاحشه های جهان بودند درآمد پر درآمدترین فاحشه در این حلقه فحشا 3100 دلار برای یک روز بود.جنجالی ترین شخص در این حلقه فحشا دختر خوشگلی به نام   اشلی داپر  بوده است که با فرماندار نیویورک رابطه جنسی داشت پس از برملاشدن رابطه فرماندار نیویورک و استفاده از پرداخت هاغیرقانونی؛او از پست خود استعفاداد. خبر این موضوع را اولین بار نیویورک تایمز منتشر کرد اینجا آدم به تفاوت ایران و آمریکا پی می بره ، تو ایران اگر یک مقام حکومتی با زن فاحشه رابطه داشته باشه هیچ روزنامه ای اسمش رو نمی بره ولی توآمریکا یکی ازمعروفترین روزنامه ها موضوع رو افشا می کنه این هم از مزایای آزادی اطلاعات

No comments: